cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7487/TB-TCHQ ngày 17/08/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Quặng chì dạng cục (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7487/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 17-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 17-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7487/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng tại thông báo số 331/TB-PTPL ngày 12 tháng 8 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (Mục 1 TK): Quặng chì (dạng cục).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH Xây dựng thương mại và kinh doanh tổng hợp Phi Long.

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

MST: 3200171456

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10050320071/A11 ngày 05/8/2015 tại Chi cục Hải quan Lao Bảo (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Xỉ có chứa thành phần chủ yếu là chì.

5. Kết quả phân loại: Xỉ có chứa thành phần chủ yếu là chì.

thuộc Nhóm 26.20 Xỉ, tro và cặn (trừ tro và cặn thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa arsen, kim loại hoặc các hợp chất của chúng, phân nhóm (-) Chứa chủ yếu là chì, mã số 2620.29.00 (--) Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);

- Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/hiện);

- Chi cục HQ Lao Bảo (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị);

- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;

- Công ty TNHH Xây dựng thương mại và kinh doanh tổng hợp Phi Long; (Đ/c: 21 Lê Duẩn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị);

- Website Hải quan;

- Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái