cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7439/TB-TCHQ ngày 14/08/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép tấm cuộn cán nóng, phẳng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7439/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 14-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 14-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7439/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh tại TP Đà Nẵng tại thông báo số 280/TB-PTPL ngày 21/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (Mục 8 tờ khai) Thép tấm cán nóng cán phẳng dạng cuộn, chưa tráng phủ mạ, không có hợp kim, mác thép SS400, tiêu chuẩn: JIS G3101, kích cỡ: (11,8x1500)mmxcuộn

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Phú Thanh Vinh; Địa chỉ: Đường 11B, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng; MST: 0401402203

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10045956621/A11 ngày 01/07/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan Đà Nẵng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim cán phẳng, dạng cuộn, cán nóng, rộng trên 600mm, dày 11,8mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng, dạng cuộn, cán nóng, rộng trên 600mm, dày 11,8mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng

thuộc nhóm 72.08 “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng”; phân nhóm - Loại khác, dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng; mã số 7208.36.00 - - Chiều dày trên 10 mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan Đà Nẵng;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Phú Thanh Vinh;
(Đường 11B, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái