cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7409/TB-TCHQ ngày 13/08/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung dịch copolyme propylen (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7409/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 13-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 13-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7409/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Hải Phòng tại thông báo số 153/TB1-CNHP ngày 22/06/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: NXL Nước xử lý No. CS66S-1. (Mục 4 tại TKHQ).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH giày Rollsport Việt Nam;

Địa chỉ: Khu CN và ĐT Hoàng Long, Tào Xuyên, Thanh Hóa.

MST: 2801572789.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10043926466/E21 ngày 15/06/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ QL Hàng Đầu tư gia công (Cục HQ TP. Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Dung dịch copolyme propylen trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi hữu cơ trên 50% tính theo trọng lượng dung dịch.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch copolyme propylen trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi hữu cơ trên 50% tính theo trọng lượng dung dịch.

thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.”; phân nhóm phân nhóm 3208.90 “- Loại khác”; mã số 3208.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ QL Hàng ĐT GC (Cục HQ TP. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH giày Rollsport Việt Nam- Khu CN và ĐT Hoàng Long, Tào Xuyên, Thanh Hóa;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái