cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7405/TB-TCHQ ngày 13/08/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu dùng cắt gọt kính thạch anh (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7405/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 13-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 13-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7405/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 697/TB-PTPL ngày 26/06/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dầu cắt gọt WE2, dùng trong quá trình cắt gọt kính thạch anh.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Beauty Surplus Int’l Việt Nam.;

Địa chỉ: Lô C7-KCN Khánh Phú- Yên Khánh- Ninh Bình.

MST: 2700400462.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10040907344/E31 ngày 21/05/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Ninh Bình (Cục Hải quan Thanh Hóa).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm dầu cắt gọt, chứa dưới 70% khối lượng là dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, không chứa dầu silicon, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm dầu cắt gọt, chứa dưới 70% khối lượng là dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, không chứa dầu silicon, dạng lỏng.

thuộc nhóm 34.03 “Các chế phẩm bôi trơn (kể cả các chế phẩm dầu cắt, các chế phẩm dùng cho việc tháo bu lông hoặc đai ốc, các chế phẩm chống gỉ hoặc chống mài mòn và các chế phẩm dùng cho việc tách khuôn đúc, có thành phần cơ bản là dầu bôi trơn) và các chế phẩm dùng để xử lý bằng dầu hoặc mỡ cho các vật liệu dệt, da thuộc, da lông hoặc các vật liệu khác, nhưng trừ các chế phẩm có thành phần cơ bản chứa 70% trở lên tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum.”; phân nhóm 3403.19 “- - Loại khác”; mã số 3403.19.19 “- - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục Ninh Bình (Cục HQ Thanh Hóa);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Beauty Surplus Int’l Việt Nam- Lô C7-KCN Khánh Phú- Yên Khánh- Ninh Bình);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái