cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7404/TB-TCHQ ngày 13/08/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất chống thấm bề mặt cho giấy (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7404/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 13-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 13-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7404/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo số 149/TB-CNHP1 ngày 17/06/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất chống thấm bề mặt cho giấy: Surface sizing agent ES-25 New. (Mục 2 tại TKHQ).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại U.C.C;

Địa chỉ: 10/3 Phan Đình Giót, P.2, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

MST: 0302644794.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10040674826/A11 ngày 19/05/2015 đăng ký tại: Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV I (Cục HQ TP. Hải Phòng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm có thành phần chính là copolyme acrylic, nguyên sinh, dạng phân tán.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm có thành phần chính là copolyme acrylic, nguyên sinh, dạng phân tán.

thuộc nhóm 39.06 “Polyme acrylic dạng nguyên sinh.”; 3906.90 “- Loại khác”; mã số 3906.90.20 “- - Dạng phân tán” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng HP KV I (Cục HQ TP. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Thương mại U.C.C- 10/3 Phan Đình Giót, P.2, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái