cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7372/TB-TCHQ ngày 12/08/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phụ gia dùng sản xuất dầu nhờn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7372/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 12-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7372/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ .Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. HCM tại Thông báo số 1480/TB-PTPLHCM ngày 30/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Phụ gia dùng sản xuất dầu nhờn - PLC 95V.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam

Địa chỉ: Số 36 đường số 6, KCN Vsip, Thuận An, Bình Dương.

MST: 3700720496

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10041897354/A41 ngày 28/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan QL hàng đầu tư - Cục Hải quan TP. HCM.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Phụ gia cho dầu bôi trơn, thành phần chính gồm dầu khoáng, copolyme etylen-propylen, dạng nhão.

5. Kết quả phân loại

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phụ gia cho dầu bôi trơn, thành phần chính gồm dầu khoáng, copolyme etylen-propylen, dạng nhão.

thuộc nhóm 38.11 “Chể phẩm chống kích nổ, chất ức chế quá trình oxy hóa, chất chống dính, chất làm tăng độ nhớt, chế phẩm chống ăn mòn và các chất phụ gia đã điều chế khác, dùng cho dầu khoáng (kể cả xăng) hoặc cho các loại chất lỏng dùng như dầu khoáng”, phân nhóm “- Các phụ gia cho dầu bôi trơn”, phân nhóm 3811.21 “- - Chứa dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum”, mã số 3811.21.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ QL hàng đầu tư (Cục Hải quan TP. HCM);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam (Số 36 đường số 6, KCN Vsip, Thuận An, Bình Dương)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái