cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7370/TB-TCHQ ngày 12/08/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất chống dính (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7370/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 12-08-2015
  • Ngày có hiệu lực: 12-08-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7370/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ .Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 1436/TB-PTPLHCM ngày 29/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất chống dính (Rubeer Anti Adhesive TK 501) (Dung dịch Silicone trong dung môi hữu cơ, hàm lượng dung môi trên 50% tính theo khối lượng dung dịch) (NLSX dây curoa) (Mục 13 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Cao su Siêu Việt.

Địa chỉ: Số 16 đường số 6, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

MST: 3700231368

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10043073214/A12 ngày 09/6/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm tách khuôn thành phần chính là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ » 30%, và hợp chất vô cơ SiO2; CaCO3; Al2(SO4)3,... dạng bột.

5. Kết quả phân loại

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm tách khuôn thành phần chính là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ » 30%, và hợp chất vô cơ SiO2; CaCO3; Al2(SO4)3,... dạng bột.

thuộc nhóm 34.03 "Các chế phẩm bôi trơn (kể cả các chế phẩm dầu cắt, các chế phẩm dùng cho việc tháo bu lông hoặc đai ốc, các chế phẩm chống gỉ hoặc chống mài mòn và các chế phẩm dùng cho việc tách khuôn đúc, có thành phần cơ bản là dầu bôi trơn) và các chế phẩm dùng để xử lý bằng dầu hoặc mỡ cho các vật liệu dệt, da thuộc, da lông hoặc các vật liệu khác, nhưng trừ các chế phẩm có thành phần cơ bản chứa 70% trở lên tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bi-tum", phân nhóm "- Có chứa các loại dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc dầu thu được từ khoáng bi-tum", 3403.19 "- - Loại khác", mã số 3403.19.90 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Sóng Thần (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Cao su Siêu Việt (Số 16 đường số 6, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái