cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 7004/TB-TCHQ ngày 31/07/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm hữu cơ tổng hợp dùng làm tăng sáng huỳnh quang (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 7004/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 31-07-2015
  • Ngày có hiệu lực: 31-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7004/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 1213/TB-PTPLHCM ngày 9/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm hữu cơ tổng hợp xử lý vật liệu dệt làm tác nhân tăng sáng dùng trong ngành công nghiệp dệt nhuộm (UVITEX ERH) (mục 3 PLTK)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành, địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng, KM 32, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh; Mã số thuế: 3900879290.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039612742/E31 ngày 11/5/2015 tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thuốc màu hữu cơ tổng hợp dùng làm tác nhân tăng sáng huỳnh quang, dạng lỏng, màu xanh

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc màu hữu cơ tổng hợp dùng làm tác nhân tăng sáng huỳnh quang, dạng lỏng, màu xanh

thuộc nhóm 32.04 "Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học.", mã số 3204.20.00 "- Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như chất tác nhân tăng sáng huỳnh quang", tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng,
(Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty cổ phần Dệt Trần Hiệp Thành, địa chỉ: Đường số 7, KCN Trảng Bàng, KM 32, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái