cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 6942/TB-TCHQ ngày 30/07/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất chống ozon hóa dùng cho cao su (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 6942/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 30-07-2015
  • Ngày có hiệu lực: 30-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6942/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1389/TB-PTPLHCM ngày 26/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất chống ozon hóa dùng cho cao su (mục 2 PLTK)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Công nghiệp cao su An Cố

Địa chỉ: Trâm Vàng, Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh.

MST: 3900444483

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039873713/A12 ngày 13/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp sáp paraffin và sáp vi tinh thể, dạng rắn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp sáp paraffin và sáp vi tinh thể, dạng rắn.

thuộc nhóm 27.12 “ Vazơlin (petroleum jelly); sáp parafin, sáp dầu lửa vi tinh thể, sáp than cám, ozokerite, sáp than non, sáp than bùn, sáp khoáng khác, và sản phẩm tương tự thu được từ quy trình tổng hợp hay quy trình khác, đã hoặc chưa nhuộm màu”, phân nhóm 2712.90 “- Loại khác”, mã số 2712.90.90 “- - Loại khác ” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Trảng Bàng (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Công nghiệp cao su An Cố
(Trâm Vàng, Thanh Phước, Gò Dầu, Tây Ninh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái