cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 17192/BTC-TCHQ ngày 26/11/2014 Về tờ khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 17192/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 26-11-2014
  • Ngày có hiệu lực: 26-11-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17192/BTC-TCHQ
V/v tờ khai hải quan hàng hóa XK-NK tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan địa phương về việc nộp bản chính tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Đối với thủ tục hải quan thủ công

Theo quy định tại điểm b.4 khoản 6 Điều 45 Thông tư 128/2013/TT-BTC, doanh nghiệp xuất khẩu có trách nhiệm nhận lại 01 tờ khai hải quan do doanh nghiệp nhập khẩu chuyển đến; tờ khai hải quan phải có xác nhận, ký tên, đóng dấu đầy đủ của 04 bên: Doanh nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu, Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, Hải quan làm thủ tục xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu đã có bản chính tờ khai hải quan xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ để nộp trong hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

2. Đối với thủ tục hải quan điện tử

Theo quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp thực hiện khai báo thông tin trên 02 tờ khai riêng biệt: Tờ khai hải quan điện tử hàng xuất khẩu, tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, không có tờ khai hải quan xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ chung (tích hợp), bản chính như quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC thì: Doanh nghiệp xuất khẩu nêu rõ số tờ khai hải quan điện tử hàng xuất khẩu và tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu trong công văn yêu cầu hoàn thuế. Cơ quan hải quan căn cứ số tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã kê khai để tra cứu, kết xuất và kiểm tra thông tin tờ khai trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BTC (để b/c);
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn