cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 6941/TB-TCHQ ngày 30/07/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nguyên liệu luyện thép (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 6941/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 30-07-2015
  • Ngày có hiệu lực: 30-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6941/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1373/TB-PTPLHCM ngày 26/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:  Nguyên liệu luyện thép - Hạt than cốc luyện từ than đá, Carbon additive.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty cổ phần Thép Pomina

Địa chỉ: Đường số 9, KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.

MST: 3700321364-001

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10041626034/A12 ngày 27/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Phú Mỹ (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Than cốc luyện từ than đá, dạng rắn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Than cốc luyện từ than đá, dạng rắn.

thuộc nhóm 27.04 Than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá”, mã số 2704.00.10 “- Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Phú Mỹ (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);

- Nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty cổ phần Thép Pomina (Đường số 9, KCN Phú Mỹ I, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái