cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 6930/TB-TCHQ ngày 30/07/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất chống tạo bọt (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 6930/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 30-07-2015
  • Ngày có hiệu lực: 30-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6930/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1201/TB-PTPLHCM ngày 08/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2: 111JP#& Chất chống tạo bọt – SN – DEFOAMER 485.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Mitsuei (Việt Nam); ĐC: Đường số 7, KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh; MST: 3900850615.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039631244/E31 ngày 12/05/2015 tại Chi cục HQ KCN Trảng Bàng - (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Polyete từ Decyloxypoly(ethyleneoxy)ethanol, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polyete từ Decyloxypoly(ethyleneoxy)ethanol, dạng lỏng.

thuộc nhóm 39.07 “Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3907.20 – Polyete khác, mã số 3907.20.90 - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ KCN Trảng Bàng (Cục HQ tỉnh Tây Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh (
để t/hiện);
- Công ty TNHH Mitsuei (Việt Nam); ĐC: Đường số 7, KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái