cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 6924/TB-TCHQ ngày 30/07/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sữa bột dùng cho trẻ em (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 6924/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 30-07-2015
  • Ngày có hiệu lực: 30-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6924/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 130/TB1-CNHP ngày 29/5/2015, công văn số 133/CNHP-NV ngày 15/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thực phẩm bổ sung-sản phẩm dinh dưỡng-Sữa bột dùng cho trẻ em: Imperial Kid XO GT (dành cho trẻ từ 2-15 tuổi- Hộp 800g). NSX: 02/2015. HSD 02/2017 (Mục 7).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Traphaco; Địa chỉ: 75 Yên Ninh, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, TP Hà Nội; Mã số thuế: 0100108656.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10036121385/A11 ngày 10/4/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KVII- Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thực phẩm dành cho trẻ em có chứa sữa, chất béo, đường khử, vitamin, khoáng chất, dạng bột, đã đóng gói bán lẻ (800gam/hộp).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thực phẩm dành cho trẻ em có chứa sữa, chất béo, đường khử, vitamin, khoáng chất, dạng bột, đã đóng gói bán lẻ (800gam/hộp).

Thuộc nhóm 19.01Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 1901.10 “- Chế phẩm dùng cho trẻ em, đã đóng gói để bán lẻ”, mã số 1901.10.20 “- - Từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 04.01 đến 04.04” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV II (Cục Hải quan TP Hải Phòng);
- Công ty CP Traphaco; (Địa chỉ: 75 Yên Ninh, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, TP Hà Nội);

- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái