cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 6610/TB-TCHQ ngày 21/07/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sơn dùng cho da giày làm từ polymer (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 6610/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 21-07-2015
  • Ngày có hiệu lực: 21-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6610/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh tại thông báo số 1292/TB-PTPLHCM ngày 15/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Sơn dùng cho da giày làm từ polymer (LOCTITE BONDACE 8001TF (N)) (Mục 1 PLTK)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Freeview Industrial (Việt Nam); địa chỉ: Lô AII-1-8, AIII-6, AIV-1-9, KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; Mã số thuế: 1201075381.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10033465176/E21 ngày 19/3/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK cảng Mỹ Tho, Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất phủ từ polyuretan trong dung môi hữu cơ axeton, etyl axetat, butanon, dạng lỏng, hàm lượng rắn 18,6%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất phủ từ polyuretan trong dung môi hữu cơ axeton, etyl axetat, butanon, dạng lỏng, hàm lượng rắn 18,6%.

thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này”, phân nhóm 3208.90 “- Loại khác”, mã số 3208.90.90 “- - Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Mỹ Tho, Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Freeview Industrial (Việt Nam); địa chỉ: Lô AII-1-8, AIII-6, AIV-1-9, KCN Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái