cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 6597/TB-TCHQ ngày 21/07/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm làm sạch bề mặt tole mạ nhôm kẽm (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 6597/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 21-07-2015
  • Ngày có hiệu lực: 21-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6597/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1499/TB-PTPLHCM ngày 8/7/2015 thay thế Thông báo số 1182/TB-PTPLHCM ngày 5/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm làm sạch cho bề mặt tole mạ nhôm kẽm (Premix CA-48)-Phụ liệu phục vụ sản xuất (mục 1 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH NS Bluescope Việt Nam; địa chỉ : KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu; MST: 3500614363.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10027559302/A12 ngày 19/1/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Phú Mỹ (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm làm sạch, tẩy nhờn, thành phần gồm hoạt động bề mặt không phân ly, natri cacbonat, natri photphat, ... ở dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Premix CA-48

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm sạch, tẩy nhờn, thành phần gồm hoạt động bề mặt không phân ly, natri cacbonat, natri photphat, ... ở dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 34.02 “Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01”, phân nhóm 3402.90 “- Loại khác”, mã số 3402.90.19 “- - - Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ CK cảng Phú Mỹ (Cục HQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái