cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 6400/TB-TCHQ ngày 15/07/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là nước xử lý VNP-JW-043 (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 6400/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 15-07-2015
  • Ngày có hiệu lực: 15-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6400/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại HH XNK chi nhánh TP. Hải Phòng gửi đối với hàng hóa nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 102/TB-PTPL ngày 20/4/2015; công văn số 106/CNHP-NV ngày 12/6/2015 của Trung tâm PTPL Chi nhánh TP. Hải Phòng; công văn số 06172/15/CV-XNK ngày 17/6/2015 của Công ty Giày Hong Fu Việt Nam và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nước xử lý VNP-JW-043 (dung môi VNP-JW- 043)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH giày Hong Fu Vệt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp và đầu tư Hoàng Long, phường Tào Xuyên, Thanh Hoa MST: 2801572588

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10033395784/E11 ngày 18/3/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu Tư & Gia công (Cục Hải quan TP. Hải Phòng)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mặt hàng có bản chất là axit benzoic trong dung môi hữu cơ (có chứa methyl ethyl ketone)

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mặt hàng có bản chất là axit benzoic trong dung môi hữu cơ (có chứa methyl ethyl ketone). Công dụng: làm sạch các vết bẩn trên mũ giày như: da, vải và làm sạch đế giày bằng cao su.

thuộc nhóm 34.02Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ, xà phòng); các chế phẩm hoạt động, bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01. ", phân nhóm 3402.90 “- Loại khác", phân nhóm “- Ở dạng lỏng:”, mã số 3402.90.19 “- - - Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác, kể cả các chế phẩm tẩy trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu Tư & Gia công (Cục Hải quan TP. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH giày Hong Fu Việt Nam (Khu công nghiệp và đầu tư Hoàng Long, phường Tào Xuyên, Thanh Hóa);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái