cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 14015/BTC-TCHQ ngày 03/10/2014 Về hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 14015/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 03-10-2014
  • Ngày có hiệu lực: 03-10-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14015/BTC-TCHQ
V/v hồ sơ không thu thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để hướng dẫn thống nhất về hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định 87/2010/NĐ-CP, khoản 5 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì doanh nghiệp phải thông báo và điều chỉnh định mức trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu lô hàng đầu tiên của mã sản phẩm trong bảng thông báo định mức nguyên liệu chính; trường hợp điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm phải đáp ứng một số điều kiện quy định tại khoản 4 Điều này.

Theo quy định tại Điều 126 Thông tư 128/2013/TT-BTC, trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không phải nộp thuế xuất khẩu thì hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu tương tự hồ sơ xét hoàn thuế nhập khẩu; hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điều 117 Thông tư này, phải nộp bổ sung 01 bản chụp: Hợp đồng mua bán hàng hóa (trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư không phải là doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa).

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì phải thông báo định mức, điều chỉnh định mức với cơ quan hải quan nơi xuất khẩu hàng hóa theo quy định tại Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC; hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định, là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thuộc đối tượng không phải nộp thuế xuất khẩu như sau:

1) Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với trường hợp làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm tại Chi Cục Hải quan trước đây làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu:

- Công văn đề nghị không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu, trong đó có giải trình cụ thể về định mức sản xuất, số lượng, trị giá nguyên liệu nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu; số tờ khai xuất khẩu; số lượng hàng hóa xuất khẩu; số tiền thuế xuất khẩu đề nghị không thu: Nộp 01 bản chính;

- Hợp đồng xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu nếu là hình thức xuất khẩu ủy thác: Nộp 01 bản chụp xuất trình bản chính để đối chiếu;

- Hợp đồng, hóa đơn mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp nhập khẩu với doanh nghiệp xuất khẩu (trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu nhưng không trực tiếp xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp khác trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài): Nộp 01 bản chụp; chứng từ thanh toán tiền mua hàng; Nộp 01 bản chụp;

- Bảng kê các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sử dụng để sản xuất, chế biến hàng hóa xuất khẩu nêu rõ số lượng nguyên liệu nhập khẩu: Nộp 01 bản chụp;

- Hợp đồng liên kết sản xuất hàng hóa (nếu là trường hợp liên kết sản xuất hàng hóa), hợp đồng thuê gia công (nếu là trường hợp thuê gia công) của doanh nghiệp mua hàng từ doanh nghiệp nhập khẩu với doanh nghiệp liên kết sản xuất hàng hóa hoặc doanh nghiệp gia công (nếu có): Nộp 01 bản chụp;

- Chứng từ thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu; Nộp 01 bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu;

- Bảng kê danh mục tài liệu hồ sơ đề nghị không thu thuế: Nộp 01 bản chính (số, ngày chứng từ, tài liệu).

2) Hồ sơ không thu thuế xuất khẩu đối với trường hợp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan khác Chi Cục Hải quan đã làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu:

- Các loại giấy tờ như hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên.

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nguyên liệu đã làm thủ tục hải quan; Nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp khai hải quan điện tử không phải nộp chứng từ này);

- Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan: Nộp 01 bản chính xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp khai hải quan điện tử không phải nộp chứng từ này);

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Cổ phần Tâm Đức (Khối 4, Thị trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), thay trả lời cv số 26/2014/TĐ ngày 10/8/2014;
- Vụ CST; Vụ PC (để p/h thực hiện)
- Lưu: VT, TCHQ(45).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn