cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

  • Số hiệu văn bản: 1388/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
  • Ngày ban hành: 31-12-2021
  • Ngày có hiệu lực: 31-12-2021
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 845 ngày (2 năm 3 tháng 25 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1388/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN BÌNH SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện thu hồi đất của một số công trình và thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn;

Theo đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 303/TTr-UBND ngày 29/12/2021 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Sơn và đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tờ trình số 31/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bình Sơn, với các nội dung sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch (chi tiết Biểu 01 kèm theo).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 (chi tiết Biểu 02 kèm theo).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 (chi tiết Biểu 03 kèm theo).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 (chi tiết Biểu 04 kèm theo).

5. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022.

a) Tổng danh mục các công trình dự án thu hồi đất là 41 công trình, dự án được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, với tổng diện tích là 1204,22 ha. Trong đó:

- Có 30 công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích 72,97 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 (Chi tiết tại Phụ biểu 01 kèm theo).

- Có 8 công trình, dự án phải thu hồi đất nằm trong Khu kinh tế Dung Quất phục vụ đấu giá đấu thầu, với tổng diện tích 1081,50 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 (Chi tiết tại Phụ biểu 02 kèm theo).

- Có 03 công trình, dự án thu hồi đất xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022, với diện tích 49,75 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 (Chi tiết tại Phụ biểu 03 và Phụ lục s 04 kèm theo).

b) Danh mục công trình, dự án thu hồi đất nằm trong khu chức năng của Khu kinh tế Dung Quất đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bình Sơn với 13 công trình, dự án tổng diện tích là 254,75 ha (Chi tiết tại Phụ biểu 05 kèm theo).

c) Danh mục công trình, dự án thu hồi đất nằm trong khu chức năng của khu kinh tế dung quất đã được đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 nay đính chính tên danh mục công trình, dự án đăng ký thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo Điều 151 Luật Đất đai 2013 với 20 công trình, dự án tổng diện tích là 286,76 ha (Chi tiết tại Phụ biểu 06 kèm theo).

d) Danh mục công trình, dự án thu hồi đất nằm trong khu chức năng của Khu kinh tế Dung Quất quá 3 năm xin tiếp tục thực hiện với 13 công trình, dự án tổng diện tích là 225,87 ha (Chi tiết tại Phụ biểu 07 kèm theo).

đ) Danh mục công trình, dự án không thuộc quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 với 42 công trình, dự án tổng diện tích là 26,3 ha (Chi tiết tại Phụ biểu 08 kèm theo).

e) Danh mục công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022, với 2 công trình, dự án tổng diện tích 18,13 ha (Chi tiết tại Phụ biểu 09 kèm theo).

6. Danh mục công trình, dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

Trong năm 2022, UBND huyện Bình Sơn đăng ký tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng 36 công trình, dự án (Có Phụ biểu 10 kèm theo).

7. Danh mục các công trình, dự án đã thu hồi đất xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022 (Chi tiết Phụ biểu 11 kèm theo).

8. Danh mục các công trình, dự án xin điều chỉnh thông tin trong năm 2022 trên địa bàn huyện Bình Sơn (Chi tiết tại Phụ biểu 12 kèm theo).

9. Danh mục các công trình, dự án loại bỏ không tiếp tục thực hiện trong năm 2022 (Chi tiết tại Phụ biểu 13 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và chịu trách nhiệm nội dung đăng ký danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

3. Việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Bình Sơn kiểm tra, rà soát hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bình Sơn trình UBND tỉnh cho phép đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

4. Đối với công trình, dự án đã có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã quá 03 năm mà chưa hoàn thành thủ tục đất đai; nay được HĐND tỉnh và UBND tỉnh thống nhất cho phép được tiếp tục hoàn thành thủ tục đất đai trong năm 2022; trường hợp trong năm 2022 mà không hoàn thành thủ tục đất đai thì chịu trách nhiệm, UBND tỉnh không xem xét, giải quyết.

5. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; trường hợp có phát sinh công trình, dự án mới trong năm kế hoạch sử dụng đất đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất theo quy định; trường hợp triển khai thực hiện thủ tục đất đai mà phát hiện công trình, dự án đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa đúng theo quy định pháp luật đất đai thì kịp thời đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét điều chỉnh quyết định cho đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu VT, KTNak83.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Hiền

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN