cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của tỉnh Ninh Thuận sửa đổi nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 663/QĐ-UBND

  • Số hiệu văn bản: 139/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
  • Ngày ban hành: 24-02-2022
  • Ngày có hiệu lực: 24-02-2022
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 821 ngày (2 năm 3 tháng 1 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 02 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐƯỜNG BỘ ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 663/QĐ-UBND NGÀY 24/10/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 1026/BGTVT-VT ngày 28/01/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn về tần suất và giãn cách chỗ trên phương tiện tại Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 258TTr-SGTVT ngày 15/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi Tiết b, Điểm 2.1, Khoản 2 Mục III:

“Vận tải hành khách công cộng được hoạt động 100% số phương tiện của đơn vị và 100% số ghế/giường trên phương tiện theo thiết kế.”

2. Sửa đổi Gạch đầu dòng thứ nhất, Tiết b, Điểm 2.2, Khoản 2 Mục III:

“Vận tải hành khách được hoạt động 100% số phương tiện của đơn vị và 100% số ghế/giường trên phương tiện theo thiết kế.”

3. Sửa đổi Điểm 2.3, Khoản 2 Mục III:

“a) Trong khu vực có cấp độ dịch 1, 2 hoặc từ khu vực cấp 1, 2 đến khu vực có cấp độ dịch 3:

Hành khách tham gia giao thông phải tuân thủ “Thông điệp 5K”, khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của ngành Y tế.”

“b) Từ khu vực có cấp độ dịch 3 đến khu vực có cấp độ dịch 1, 2:

Hành khách tham gia giao thông phải tuân thủ “Thông điệp 5K”, khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của ngành Y tế và đã tiêm ít nhất từ 02 liều vắc xin phòng dịch Covid-19 trở lên (có chứng nhận tiêm chủng của cơ sở tiêm chủng) trong đó liều cuối cùng được tiêm không quá 03 tháng, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện), hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm. Đối với trẻ em đi theo người thân (dưới 18 tuổi) đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin đủ 14 ngày trở lên, hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm.”

4. Sửa đổi Gạch đầu dòng thứ 2 Điểm 2.4, Khoản 2 Mục III:

“Khi hoạt động ở tất cả các khu vực có cấp độ dịch từ cấp 1 đến cấp 3 đều phải được tiêm đủ 03 liều vắc xin phòng dịch Covid-19 (có giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ sở tiêm chủng), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 06 tháng)”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ký và thay thế Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các nội dung khác không thay đổi thực hiện theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: LĐ, VXNV, BTCDNC;
- Lưu: VT, KTTH. Nam

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Tấn Cảnh