cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của tỉnh Bắc Kạn về Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2026

  • Số hiệu văn bản: 139/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
  • Ngày ban hành: 26-01-2022
  • Ngày có hiệu lực: 26-01-2022
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 905 ngày (2 năm 5 tháng 25 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 01 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2022 - 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 10/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2026.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2022 - 2026
(Kèm theo Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026 theo Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn tới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

Tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hiệu quả, với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu 75% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

- Phấn đấu 20% trở lên tư liệu, hiện vật thuộc Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh thực hiện số hóa.

- Phấn đấu 70% đơn vị hành chính cấp xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% thôn có nhà văn hóa.

- 20% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- 86% thôn, tổ dân phố và tương đương giữ vững danh hiệu văn hóa, tiêu biểu; 88% gia đình giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc (về tiêu chí tiêu biểu, hạnh phúc sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên để văn hóa thực sự là động lực, đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy tính gương mẫu, tự giác, tuân thủ pháp luật của cá nhân, cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng xã hội; có biện pháp ngăn chặn các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến xây dựng môi trường văn hóa.

- Xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng; thúc đẩy các nội dung lành mạnh, tích cực, “Thông tin tốt, câu chuyện đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả. Xây dựng các tác phẩm văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục, có tính giáo dục dành cho thanh thiếu nhi và Nhân dân trên không gian mạng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường mạng.

- Xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, an toàn ở địa bàn dân cư; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, để gia đình thực sự là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng; giáo dục truyền thống gia đình, nếp sống văn hóa và chuẩn mực ứng xử cho các công dân. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.

- Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường để mỗi trường học thực sự là môi trường giáo dục, rèn luyện về tri thức, lý tưởng, phm chất và lối sống văn hóa; chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thng văn hóa và kỹ năng ứng xử xã hội văn minh, hướng con người có hoài bão, khát vọng nhằm hoàn thiện nhân cách con người trong thời đại mới.

- Tăng cường gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể. Khai thác, phát huy tối đa, hiệu quả các thiết chế công trình văn hóa hiện có; thực hiện việc nâng cấp, xây mới các công trình phù hợp với khả năng, điu kiện phát trin kinh tế - xã hội và nhu cu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức phục vụ lưu động.

- Phát triển đa dạng các loại hình, câu lạc bộ về văn hóa, thể thao cơ sở. Duy trì, phát triển và đổi mới nội dung các liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, dân ca, dân vũ các dân tộc, phong trào thể dục, thể thao quần chúng, góp phần xây dựng cộng đồng nông thôn ổn định về chính trị, dân chủ, hòa thuận, nhân ái giàu bản sắc dân tộc, có môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn theo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh; phát huy tinh thần trách nhiệm và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xóa bỏ các tập quán lạc hậu, không phù hợp. Tạo điều kiện để Nhân dân chủ động tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần phát huy năng lực sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; khu dân cư văn hóa, tiêu biểu

- Nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, tiêu biểu.

- Thực hiện nghiêm quy định xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, tiêu biểu; thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, tiêu biểu bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và công khai.

- Phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát việc bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, tiêu biểu; thôn, bản, tổ dân phố, tiểu khu văn hóa, tiêu biểu.

- Nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách; giữ gìn khu phố sạch sẽ, văn minh; chăm lo đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.

- Giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên trước khi lập gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền cho thanh niên, vị thành niên chưa kết hôn về hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tổ chức hiệu quả các phong trào bảo vệ môi trường, nhất là hoạt động phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa; mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản thiên nhiên, tiêu dùng xanh và thân thiện môi trường; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa, qua đó gn kết và phát huy vai trò của người dân, cộng đồng dân cư trong việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

1.3. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới

- Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở khu dân cư gắn với việc xây dựng “Xã, phường, thị trấn phù hp với trẻ em” góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tích cực vận động Nhân dân phát huy nội lực, chung tay cùng chính quyền các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn tại địa phương.

- Lồng ghép hiệu quả các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng gia đình, khu dân cư theo hướng tiêu chí “tiêu biểu”.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhất là ở địa bàn khu dân cư; chú trọng việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trong tổ chức Ngày hội. Nâng cao chất lượng việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” gắn với “Tuần lễ Di sản văn hóa Việt Nam” (18/11- 23/11) hng năm.

1.4. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa

- Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa theo các tiêu chuẩn cơ bản sau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo các tiêu chun cơ bản sau: Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển. Xây dựng nếp sng văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đy mạnh việc trin khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng và xã hội.

1.5. Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ

- Gắn kết chặt chẽ văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy vai trò của các yếu tố văn hóa và nhân tố con người trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

- Gắn việc xây dựng đời sống văn hóa thông qua thực hiện hiệu quả phong trào thi đua ở cộng đồng dân cư và các cuộc vận động, phong trào xã hội lớn: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn vệ sinh lao động”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Ngày vì người nghèo”; thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao thông...

- Tiếp tục gắn kết thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể với các phong trào, cuộc vận động về: “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện”, ‘Tuổi cao - Gương sáng”, “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, “Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Cựu Chiến binh gương mẫu”, “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị lực lượng vũ trang”; “Xây dựng con người văn hóa, môi trường văn hóa thời kỳ mới trong Quân đội nhân dân Việt Nam”…

2. Giải pháp

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Đưa mục tiêu thực hiện Phong trào vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Kiện toàn tchức, hoạt động và bảo đảm điều kiện cho Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh, huyện/Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, cấp xã hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

- Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào cấp tỉnh chủ động triển khai các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện phong trào theo các nội dung của Kế hoạch.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm.

- Thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất gắn với việc phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

- Ban Chỉ đạo các cấp tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa các mục tiêu, tiêu chí của phong trào vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong từng giai đoạn và hằng năm; bố trí kinh phí đầu tư phù hp để trin khai thực hiện hiệu quả; chú trọng xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho triển khai thực hiện phong trào. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; tăng cường công tác quản lý, sử dụng, phát huy tối đa, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

2.2. Giải pháp về huy động nguồn lực

- Bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp; kinh phí bồi dưng nghiệp vụ; kinh phí khen thưởng các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào theo quy định pháp luật hiện hành.

- Các địa phương căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách có kế hoạch hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho hoạt động văn hóa, thể thao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các thôn, bản, tdân phố và tương đương; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tchức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí ở nông thôn theo quy định của pháp luật.

- Phát động rộng rãi các mô hình tổ chức, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hp với điều kiện sinh hoạt, lứa tui và nhu cu của người dân ở các địa bàn dân cư.

- Xây dựng cơ chế huy động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia xây dựng đời sống văn hóa; vận động Nhân dân tự nguyện đóng góp kinh phí đduy trì hoạt động thường xuyên của nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân th thao xã, thôn, tổ dân phố.

2.3. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vai trò của văn hóa, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; gắn với phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua ở cơ sở. Chú trọng công tác khen thưởng, động viên, cổ vũ phong trào phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện phong trào trên các phương tiện truyền thông; tuyên dương cá nhân, tập thtiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào ở các cấp.

- Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của đảng viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân; đề cao vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc thực hiện phong trào.

2.4. Giải pháp về nghiệp vụ

- Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện cho Ban Chỉ đạo phong trào các cấp.

- Tích cực và đổi mới công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả để phát triển Phong trào.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại các Nghị quyết của Đảng về công tác văn hóa, các quyết định, kế hoạch hành động, chương trình, đề án đã được phê duyệt có nội dung liên quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

- Bồi dưng, nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng cho cán bộ, chuyên viên tham mưu và trực tiếp tham gia triển khai thực hiện phong trào các cấp, nhất là cấp cơ sở; bảo đảm phong trào được triển khai thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, tổng kết lý luận, bài học kinh nghiệm về hiệu quả thực hiện Phong trào gắn với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua khác về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...; kịp thời bổ sung các nội dung, giải pháp thực hiện phong trào phù hợp với thực tiễn ở các địa phương.

- Đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trên mạng xã hội, kiên quyết đấu tranh với những hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về văn hóa; đấu tranh, lên án mạnh mẽ các tệ nạn xã hội như: Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, tệ nạn mại dâm, cờ bạc, cá độ, xâm hại phụ nữ, trẻ em... gây bức xúc trong dư luận xã hội.

- Giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo trong xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo, được cân đối trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước hng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trên cơ sở Kế hoạch này, hằng năm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các văn bản về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo quy định.

- Chủ động tham mưu, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các đin hình tiên tiến, tiêu biểu về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời kỳ mới.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Phong trào gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Đnghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn kết với các cuộc vận động, phong trào thi đua ở cơ sở; khơi dậy tiềm năng, phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện.

6. Liên đoàn Lao động tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, phong trào học tập, lao động, sáng tạo trong công nhân, viên chức, người lao động.

7. Tỉnh đoàn Bắc Kạn

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức và nhân rộng mô hình đoàn viên gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tại các địa phương; xây dựng Đán “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng”; tchức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tiền hôn nhân và tôn vinh, tuyên dương các gia đình trẻ tiêu biểu…

8. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh

Vận động các doanh nghiệp thành viên tích cực xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo các tiêu chí quy định tại mục 1.4 phần III Kế hoạch này.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch 05 năm và hng năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026 đảm bảo hiệu quả, phù hp với yêu cầu và điều kiện thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc đăng ký các danh hiệu văn hóa và bình xét, công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đảm bảo khách quan, chất lượng theo đúng quy định.

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Đảm bảo kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, cấp xã theo quy định.

- Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, công nhận các danh hiệu thi đua, danh hiệu văn hóa và khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể xuất sắc, tiêu biểu thực hiện phong trào theo quy định của pháp luật./.