cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 10536/TCHQ-TXNK ngày 25/08/2014 Về sửa đổi, bổ sung Công văn 7604/TCHQ-TXNK (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 10536/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 25-08-2014
  • Ngày có hiệu lực: 25-08-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10536/TCHQ-TXNK
V/v sửa đổi, bổ sung công văn 7604/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố
- Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và các Chi nhánh

Thực hiện Điều 17 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 hướng dẫn các đơn vị xử lý một số vướng mắc khi thực hiện phân tích, phân loại. Việc thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 đã góp phần giải quyết kịp thời nhu cầu phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu của các đơn vị. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện còn có cách hiểu và thực hiện khác nhau làm phát sinh một số vướng mắc. Để thống nhất xử lý, Tổng cục Hải quan hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 như sau:

1. Trường hợp mẫu hàng có kết quả phân tích tích thỏa mãn đồng thời nhóm tiêu chí a) và c) hoặc b) và c) dưới đây thì Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu hoặc các Chi nhánh gửi kết quả phân tích và mã số hàng hóa (trong đó ghi rõ mã số phân loại theo Thông báo kết quả phân loại số…, ngày... của Tổng cục Hải quan) cho cơ quan hải quan có yêu cầu phân tích và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả phân tích, đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan về kết quả thực hiện:

a) Tên hàng: Tên hàng kết luận trong Thông báo kết quả phân tích theo các tiêu chí của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi giống với kết luận tại Mục 5 - “Tên gọi theo cấu tạo, công dụng” tại Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan.

b) Bản chất hàng hóa: Chủng loại, thành phần, công dụng của hàng hóa tại thông báo kết quả phân tích giống chủng loại, thành phần, công dụng của hàng hóa tại Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan.

c) Mã số phân loại: Mã số đề xuất tại Thông báo kết quả phân tích trùng khớp với mã số kết luận tại Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan.

Giao Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, xử lý những vấn đề phát sinh để đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện hướng dẫn tại điểm 1 công văn này. Nếu phát hiện vướng mắc vượt thẩm quyền xử lý, thì kịp thời phản ánh, đề xuất để Lãnh đạo Tổng cục xem xét giải quyết.

2. Yêu cầu các đơn vị kịp thời cập nhật phiếu yêu cầu phân tích, kết quả phân tích, kết quả phân loại trên cơ sở dữ liệu MHS theo hướng dẫn tại công văn số 2140/TCHQ-TXNK ngày 03/3/2014, công văn 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014, cụ thể như sau:

a) Chi cục Hải quan có yêu cầu phân tích: Thực hiện cập nhật theo hướng dẫn tại điểm 1.1.2 công văn số 2140/TCHQ-TXNK, điểm 3 công văn 7604/TCHQ-TXNK và phụ lục kèm theo công văn;

b) Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Thực hiện cập nhật theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn 7604/TCHQ-TXNK và phụ lục kèm theo công văn. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời theo đúng hướng dẫn tại điểm 2.a công văn này.

c) Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu và các Chi nhánh: Thực hiện cập nhật theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn 7604/TCHQ-TXNK và phụ lục kèm theo công văn;

d) Cục Thuế xuất nhập khẩu: Thực hiện cập nhật theo hướng dẫn tại điểm 1.1.2 công văn số 2140/TCHQ-TXNK, điểm 2 công văn 7604/TCHQ-TXNK và phụ lục kèm theo công văn;

Trường hợp kiểm tra phát hiện cá nhân, đơn vị không cập nhật kết quả phân tích, kết quả phân loại trên cơ sở dữ liệu MHS, ảnh hưởng đến việc thực hiện phân tích, phân loại theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định.

3. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các đ/c Phó Tổng cục trưởng;
- Các đơn vị thuộc CQ TCHQ (để p/hợp thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái