cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 5958/TB-TCHQ ngày 01/07/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thanh hợp kim nhôm (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 5958/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 01-07-2015
  • Ngày có hiệu lực: 01-07-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5958/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 511/TB-PTPL ngày 18/05/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thanh nhôm hợp kim định hình chưa gia công đục lỗ xẻ rãnh (dạng hình rỗng màu vân gỗ) - dùng chủ yếu để gia công khung cửa, dài 6m.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty CP Nhựa Đông Âu; Địa chỉ: 460 đường Lê Duẩn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội; MST: 0102330712.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10035770346/A11 ngày 07/04/2015 tại Chi cục Hải quan Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thanh hợp kim nhôm, dạng hình rỗng, bề mặt đã được sơn phủ.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thanh hợp kim nhôm, dạng hình rỗng, bề mặt đã được sơn phủ.

thuộc nhóm 76.04 - Nhôm ở dạng thanh, que và hình, phân nhóm - Bằng nhôm hợp kim, phân nhóm 7604.21 - - Dạng hình rỗng, mã số 7604.21.90 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiên);
- Chi cục HQCK Hữu Nghị (để t/hiện);
- Công ty CP Nhựa Đông Âu (460 Lê Duẩn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Nguyệt (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái