cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 5812/TB-TCHQ ngày 25/06/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Gioăng nhựa (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 5812/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 25-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 25-06-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5812/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Đà Nẵng) tại thông báo số 182/TB-PTPL ngày 11/06/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo Gioăng nhựa (dải nhựa) plastic SP6.9*6.5-4P2L dùng để chèn cửa, hàng mới 100% (Mục 1).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tân Tây Lan; địa chỉ: 63 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng; mã số thuế: 0400588019.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10041205010/A11 ngày 23/05/2015 tại Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Đà Nẵng (Cục Hải quan TP. Đà Nẵng).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm đi từ polypropylen, được sử dụng làm chèn cửa, dạng cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm đi từ polypropylen, được sử dụng làm chèn cửa, dạng cuộn.

thuộc nhóm 39.26 “Sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14”, phân nhóm 3926.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3926.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Đà Nẵng (Cục Hải quan TP. Đà Nẵng);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tân Tây Lan (63 Tôn Thất Đạm, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn