cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 5474/TB-TCHQ ngày 16/06/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất kết dính vải (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 5474/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 16-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 16-06-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5474/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 1179/TB-PTPLHCM ngày 5/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất kết dính vải Adhesive AD550S (Mục 3 TKHQ)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Boomin Việt Nam; địa chỉ: Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Mã số thuế: 3500739450.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10031808243/E21 ngày 5/3/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất phủ màu xanh dương đi từ Poly(Vinyl acetat) trong dung môi hữu cơ (isopropyl alcohol)..., với hàm lượng rắn ~ 30%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Adhesive

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất phủ màu xanh dương đi từ Poly(Vinyl acetat) trong dung môi hữu cơ (isopropyl alcohol)..., với hàm lượng rắn ~ 30%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.”, phân nhóm 3208.20 “- Từ polymer acrylic hoặc polymer vinyl:”, mã số 3208.20.90 “-- Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, Cường-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái