cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 5473/TB-TCHQ ngày 16/06/2015 Về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Dung dịch sơn khuôn (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 5473/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 16-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 16-06-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5473/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 1210/TB-PTPLHCM ngày 9/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dung dịch sơn khuôn (mục 6 PLTK)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty CP Việt Nam Mộc Bài; địa chỉ: Khu TM Hiệp Thành, Bến Cầu, Tây Ninh; Mã số thuế: 3900831450.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10030351812/A12 ngày 11/2/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK Mộc Bài, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất phủ từ hỗn hợp polymer, thành phần chính gồm polytetrafluoroethylen và poly(phenylene ether sulphone), chất màu vô cơ, metyl isobutyl xeton, toluene, hỗn hợp đồng phân xylen …, dạng lỏng, hàm lượng rắn 27.3%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Coating solution/ SM-008A (1Drum=17kg) OS

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất phủ từ hỗn hợp polymer, thành phần chính gồm polytetrafluoroethylen và poly(phenylene ether sulphone), chất màu vô cơ, metyl isobutyl xeton, toluene, hỗn hợp đồng phân xylen …, dạng lỏng, hàm lượng rắn 27.3%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.”, phân nhóm 3208.90 “- Loại khác”, mã số 3208.90.90 “-- Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Mộc Bài, Cục HQ tỉnh Tây Ninh;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, Cường-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái