cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 5405/TB-TCHQ ngày 15/06/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 5405/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 15-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 15-06-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5405/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại Thông báo số 1174/TB-PTPLHCM ngày 4/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: IO C15/18 (Neoflo 1-58) - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng, thành phần chính là các olefin C15-C19.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - Ctcp.

Địa chỉ: Tầng 6-7, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

MST: 0100150873

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10039882360/A11 ngày 13/5/2015 tại Chi cục Hải quan CK cảng Vũng Tàu (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thành phần chính là hỗn hợp các hydrocacbon mạch thẳng chưa bão hòa (từ C15-C19) dạng lỏng, thuộc phân đoạn nặng, hàm lượng cất lớn hơn 60% thể tích ở nhiệt độ 300°C dưới áp suất 101,3 kPa.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thành phần chính là hỗn hợp các hydrocacbon mạch thẳng chưa bão hòa (từ C15-C19) dạng lỏng, thuộc phân đoạn nặng, hàm lượng cất lớn hơn 60% thể tích ở nhiệt độ 300°C dưới áp suất 101,3 kPa.

thuộc nhóm 27.10 “Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải”, phân nhóm 2710.19 “- - Loại khác”, mã số 2710.19.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Vũng Tàu (Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Công ty cổ phần Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - Ctcp (Tầng 6-7, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái