cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 5662/BCT-KHCN ngày 24/06/2014 Triển khai Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 5662/BCT-KHCN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Công thương
  • Ngày ban hành: 24-06-2014
  • Ngày có hiệu lực: 24-06-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5662/BCT-KHCN
V/v triển khai Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Công Thương nhận được công văn số 6546/TCHQ-GSQL ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài Chính về việc đề nghị bổ sung hoạt động của doanh nghiệp thuộc loại hình “nhập sản xuất xuất khẩu” và doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất vào đối tượng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013. Liên Bộ Công Thương và Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Bổ sung các doanh nghiệp chế xuất vào đối tượng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu và được điều chỉnh bởi quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế (khoản 5 Điều 21) và Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP.

2. Bổ sung loại hình “nhập sản xuất xuất khẩu” vào danh mục “Các đối tượng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN” Các doanh nghiệp hoạt động theo loại hình này đăng ký với cơ quan Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo Điều 36; Thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu và đăng ký sản phẩm xuất khẩu theo Điều 37; Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm theo Điều 38; Quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo Điều 39 của Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Cơ quan Hải quan quản lý, giám sát từ khâu nhập nguyên liệu đến xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài. Sau khi xuất khẩu, người khai hải quan phải quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu với cơ quan Hải quan. Trường hợp chuyển sang tiêu thụ nội địa, các doanh nghiệp phải làm thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo Khoản 4, Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN.

Đề nghị Bộ Tài chính thông báo cho Tổng cục Hải quan biết để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan để phối hợp;
- Vụ: CNNg; PC;
- Cục Xuất nhập khẩu;
- Hiệp hội thép VN;
- Hiệp hội thép Nhật bản;
- VCCI;
- Thứ trưởng: Trần Tuấn Anh; Lê Dương Quang;
- Thứ trưởng Trần Việt Thanh (Bộ KHCN);
- Lưu; VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng