cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 5170/TB-TCHQ ngày 08/06/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất để hoàn tất Etersol (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 5170/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 08-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 08-06-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5170/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 853/TB-PTPLHCM ngày 23/4/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 11 - Chất để hoàn tất Etersol 1182 Polymer Acrylic.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Yung Chi Paint & Vanish MFG (VN); Địa chỉ: Lô 219 KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Mã số thuế: 3600725726.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10024816864/A12 ngày 23/12/2014 tại Chi cục hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolymer Styrene acylate nguyên sinh phân tán trong nước, trong đó hàm lượng Polyacylate chiếm tỷ lệ lớn hơn Polystyrene. Hàm lượng rắn ~ 42,5%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Etersol 1182 Polymer Acrylic.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolymer Styrene acylate nguyên sinh phân tán trong nước, trong đó hàm lượng Polyacylate chiếm tỷ lệ lớn hơn Polystyrene. Hàm lượng rắn ~ 42,5%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Etersol 1182.

Nhà sản xuất: Eternal Chemical Co.,Ltd.

thuộc nhóm 39.06Polyme acrylic dạng nguyên sinh”, phân nhóm 3906.90 “- Loại khác”, mã số 3906.90.20 “- - Dạng phân tán” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục hải quan Long Bình Tân - Cục hải quan Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái