cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Công văn số 1582/TCT-DNL ngày 07/05/2014 Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh hoạt động địa bàn thành phố Cần Thơ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

 • Số hiệu văn bản: 1582/TCT-DNL
 • Loại văn bản: Công văn
 • Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
 • Ngày ban hành: 07-05-2014
 • Ngày có hiệu lực: 07-05-2014
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-04-2017
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 1060 ngày (2 năm 11 tháng )
 • Ngày hết hiệu lực: 01-04-2017
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
Caselaw Việt Nam: “Kể từ ngày 01-04-2017, Công văn số 1582/TCT-DNL ngày 07/05/2014 Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh hoạt động địa bàn thành phố Cần Thơ (Tình trạng hiệu lực không xác định) bị bãi bỏ, thay thế bởi Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng”. Xem thêm Lược đồ.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1582/TCT-DNL
V/v: kê khai và nộp thuế TNDN đối với các chi nhánh trực thuộc

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hậu Giang;
- Ngân hàng Việt Nam Thương Tín;
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương;
- Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Bảo Việt;
- Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;
- Ngân hàng TMCP Á Châu;
- Ngân hàng TMCP Bản Việt.

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của một số Ngân hàng thương mại có chi nhánh hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ về việc kê khai, nộp thuế TNDN đối với các chi nhánh trực thuộc hạch toán phụ thuộc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 22/4/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1327/TCT-DNL trả lời Ngân hàng TMCP Sài Gòn về việc kê khai, nộp thuế TNDN. Đề nghị Cục thuế, các Ngân hàng thương mại căn cứ công văn hướng dẫn nêu trên để thực hiện (công văn kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hậu Giang và các Ngân hàng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Cục thuế TP.HCM;
- Cục thuế Sóc Trăng;
- Cục thuế Cần Thơ;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DNL
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Quang