cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4976/TB-TCHQ ngày 01/06/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất khử trùng (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4976/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 01-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 01-06-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4976/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V KT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xut khu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư s49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư s156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo s 90/TB1-CNHP ngày 07/4/2015 và đnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 10: XY-12 (Chất khử trùng, dạng lỏng, 30 LT/drum - Dùng vệ sinh, khử trùng thiết bị trong nhà máy sản xuất bia và NGK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thái Tân; Đ/c: 29 BT3, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; MST: 0101188943.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10031961683/A11 ngày 05/3/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phm ty trng, làm sạch, khử trùng có thành phần chính là natri hypoclorit và phụ gia trong môi trường kiềm, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Horolith FL.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phm ty trng, làm sạch, khử trùng có thành phần chính là natri hypoclorit và phụ gia trong môi trường kiềm, dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không thông tin.

Nhà sản xuất: Không thông tin

thuộc nhóm 38.08 “Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loại gậm nhấm, thuốc diệt nm, thuốc diệt cỏ, thuc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giy by rui), phân nhóm “- Loại khác, phân nhóm 3808.94 “- - Thuốc khử trùng, mã số 3808.94.90 “- - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cng Đình Vũ - Cục Hi quan Hi Phòng;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái