cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4975/TB-TCHQ ngày 01/06/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất tẩy rửa (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4975/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 01-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 01-06-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4975/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V KT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xut khu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư s 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư s156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo s 90/TB1-CNHP ngày 07/4/2015 và đnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 11: Advantis 330 (Chất ty rửa, dạng lỏng, 30kg/drum - dùng vệ sinh, tẩy rửa trong nhà máy sản xuất bia và NGK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thái Tân; Đ/c: 29 BT3, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; MST: 0101188943.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10031961683/A11 ngày 05/3/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phm ty rửa, làm sạch có chứa natri hydroxit, muối sulphat của kim loại kiềm và phụ gia, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Horolith FL.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm tẩy rửa, làm sạch có chứa natri hydroxit, muối sulphat của kim loại kiềm và phụ gia, dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không thông tin.

Nhà sản xuất: Không thông tin

thuộc nhóm 3402 “Cht hữu cơ hoạt động b mặt (trừ xà phòng); các chế phm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể c các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 3401, phân nhóm 3402.90 “- Loại khác, phân nhóm “- - dạng lỏng mã s3402.90.19 “- - - Chế phẩm giặt, rửa hoặc chế phẩm làm sạch khác, k các chế phm ty trắng, làm sạch hoặc tẩy nhờn tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cng Đình Vũ - Cục Hi quan Hi Phòng;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái