cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4950/TB-TCHQ ngày 01/06/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hóa chất diệt khuẩn dùng cho xử lý nước công nghiệp (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4950/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 01-06-2015
  • Ngày có hiệu lực: 01-06-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4950/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Đà Nẵng tại thông báo số 121/TB-PTPL ngày 25/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hóa chất diệt khuẩn dùng cho xử lý nước công nghiệp - Biosperse 250

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Phân phối sở trường Phương Nam

Địa chỉ: 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

MST: 0304595045

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10035555041/A11 ngày 6/4/2015 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh)

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm khử trùng dạng lỏng có chứa 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolone-3-one (CMIT), 2-methyl-4-isothiazolone-3-one (MIT), magnesium nitrate, magnesium chloride, cupric nitrate và nước

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm khử trùng dạng lỏng có chứa 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolone-3-one (CMIT), 2-methyl-4-isothiazolone-3-one (MIT), magnesium nitrate, magnesium chloride, cupric nitrate và nước thuộc nhóm 38.08 “Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gậm nhấm, thuốc diệt nấm, thuốc diệt c, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các loại tương tự, đóng gói sẵn hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi”), phân nhóm “- Loại khác:, phân nhóm 3808.94 - - Thuốc kh trùng:, mã số 3808.94.90 “- - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cng Sài Gòn khu vực I (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty Cổ phần Phân phi sở trường Phương Nam (5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái