cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 5495/BTC-TCHQ ngày 26/04/2014 Xác định cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 20, Điều 36 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 5495/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 26-04-2014
  • Ngày có hiệu lực: 26-04-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5495/BTC-TCHQ
V/v xác định cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 20, Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty TNHH Việt Giai Thành.
(đ/c: 8A An Dương Vương, P16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 120314/CV-VGT ngày 03/03/2014 của Công ty TNHH Việt Giai Thành kiến nghị áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Tiếp theo công văn số 437/BTC-TCHQ ngày 10/1/2014, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định cơ sở sản xuất để áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu quy định tại Điều 20, Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC như sau:

Trường hợp doanh nghiệp thuê nhà xưởng, mặt bằng sản xuất của cá nhân, tổ chức (bao gồm cả doanh nghiệp kinh doanh phát triển cơ sở hạ tầng tại KCX, KCN, KCN cao, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu) để sản xuất sản phẩm theo quy định với điều kiện hợp đồng thuê đất phải phù hợp với quy định của pháp luật và kéo dài hơn thời hạn hợp đồng sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Các nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 437/BTC-TCHQ.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị biết, thực hiện; trường hợp có vướng mắc phát sinh cần kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST-Bộ Tài chính;
- Cục Thuế XNK (để p/hợp);
- Lưu: VT, TCHQ (47b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn