cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4841/TB-TCHQ ngày 28/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Silicon nguyên sinh dạng hòa tan (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4841/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 28-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 28-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4841/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh Tp. Hải Phòng tại Thông báo số 724/TB-PTPLHCM ngày 31/03/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 18 - Acona 2727 - Silicon nguyên sinh dạng hòa tan.

2. Đơn vị nhập khẩu: Cty TNHH Toyo Ink Việt Nam; Địa chỉ: Lô 201, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600668186.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10022522592/A12 ngày 03/12/2014 tại Chi cục HQ Biên Hòa - Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Silicon nguyên sinh, dạng hòa tan trong dung môi hữu cơ, hàm lượng rắn 76,6%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Acona 2727

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Silicon nguyên sinh, dạng hòa tan trong dung môi hữu cơ, hàm lượng rắn 76,6%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: 2727

Nhà sản xuất: AFCONA chemical (Haiman) Co.,Ltd.

thuộc 39.10Silicon dạng nguyên sinh”, mã số 3910.00.20 “- Dạng phân tán hoặc dạng hoà tan” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa - Cục HQ Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK.-PL-L.Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái