cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4814/TB-TCHQ ngày 28/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất dùng trong ngành dệt nhuộm (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4814/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 28-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 28-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4814/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại HH XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh gửi đối với hàng hóa nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 985/TB-PTPLHCM ngày 14/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất hoàn tất - Loại khác (Dùng trong ngành dệt nhuộm) Floprint DP/R465 (Mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Avco Việt Nam

Địa ch: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

MST: 3600727258

3. S, ngày tờ khai hải quan: 10033409434/A41 ngày 18/3/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Copolymer methacrylate, ở dạng phân tán

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolymer methacrylate, ở dạng phân tán thuộc nhóm 39.06 “Polyme acrylic dạng nguyên sinh” phân nhóm 3906.90 “- Loại khác:”, mã s3906.90.20 - - Dạng phân tán” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan Quản hàng đầu tư (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Avco Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái