cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4659/TB-TCHQ ngày 22/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất vải trong ngành dệt (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4659/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 22-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 22-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4659/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại HH XNK Chi nhánh TP. Đà Nẵng gửi đối với hàng hóa nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 81/TB-PTPL ngày 5/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất hoàn tất vải trong ngành dệt (Catarex 2L liq)

2. Đơn vị nhập khẩu: Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng - Công ty CP Vinatex Quốc Tế

Địa chỉ: Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

MST: 0106234350-003

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10/H11/34CE ngày 10/4/2015 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan TP. Đà Nẵng)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm hóa chất có thành phần chính là Polyamit, polyethylene glycol và nước được sử dụng trong công nghiệp giấy

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất có thành phần chính là Polyamit, polyethylene glycol và nước được sử dụng trong công nghiệp giấy thuộc nhóm 38.09 “Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tốc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử lý hoàn tất vải và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm “- Loại khác”, mã số 3809.92.00 “- - Loại dùng trong công nghiệp giấy hoặc các ngành công nghiệp tương tự” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan TP. Đà Nẵng);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng - Công ty CP Vinatex Quốc Tế (Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái