cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4642/TB-TCHQ ngày 22/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép không gỉ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4642/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 22-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 22-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4642/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại Thông báo số 981/TB-PTPLHCM ngày 13/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (mục 7 TK): Thép V không gỉ, V40x40x4; (mục 8 TK): Thép V không gỉ, V50x50x4.

2. Đơn vị nhập khẩu:

Công ty TNHH Yantai Moon (Việt Nam);

Đ/c: Lô 55, KCX&CN Linh Trung III, Trảng Bàng, Tây Ninh.

MST: 3900392299.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10027674721/E31 ngày 20/01/2015 tại Chi cục HQ KCN Trảng Bàng (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thanh thép không gỉ ở dạng góc, mặt cắt ngang hình chữ V, cán nóng. Kích cỡ: (V40x40x4)mmx6m; (V50x50x4)mmx6m

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Stainless Steel Angles.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thanh thép không gỉ ở dạng góc, mặt cắt ngang hình chữ V, cán nóng. Kích cỡ: (V40x40x4)mmx6m; (V50x50x4)mmx6m.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: Không rõ thông tin

thuộc nhóm 7222 Thép không gỉ dạng thanh và que khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác, phân nhóm 7222.40 (-) Các dạng góc, khuôn và hình, mã số 7222.40.10 (--) Không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ KCN Trảng Bàng (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái