cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 1957/TCHQ-GSQL ngày 26/02/2014 Sử dụng mã loại hình khi xuất trả hàng hóa cho khách hàng nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ 3, xuất khẩu vào khu phi thuế quan (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 1957/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 26-02-2014
  • Ngày có hiệu lực: 26-02-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1957/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng mã loại hình khi xuất trả hàng hóa cho khách hàng nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ 3, xuất khẩu vào khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 196/2012/TT-BTC, Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất khẩu trả lại cho khách hàng nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ ba, xuất khẩu vào khu phi thuế quan, khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan như đối với hàng hóa xuất khẩu theo hoạt động thương mại; hàng xuất khẩu phải thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện quy định này, nhiều doanh nghiệp đã khai không đúng mã loại hình, do vậy hệ thống phân vào luồng xanh dẫn đến trong hồ sơ hải quan đề nghị hoàn thuế không đáp ứng điều kiện để được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định là tờ khai xuất khẩu phải ghi rõ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa. Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 196/2012/TT-BTC, Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, doanh nghiệp khai mã loại hình XKD15 theo hướng dẫn tại Quyết định số 02/QĐ-TCHQ ngày 02/1/2013 của Tổng cục Hải quan.

Tại ô số 29 (ghi chép khác) tờ khai hải quan xuất khẩu ghi rõ hàng hóa được xuất khẩu từ tờ khai nhập khẩu số…., ngày….

2. Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng quy định hiện hành.

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố niêm yết công khai để doanh nghiệp biết, thực hiện; trường hợp có vướng mắc phát sinh cần kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế XNK (để p/hợp);
- Cục CNTT&TK Hải quan; Ban QLRR (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh