cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4624/TB-TCHQ ngày 21/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sơn từ polyethylen phân tán trong môi trường nước (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4624/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 21-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 21-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4624/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 886/TB-PTPLHCM ngày 25/04/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: 3C101#&Sơn từ polyethylen phân tán trong môi trường nước - INK (mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sailun Việt Nam; địa chỉ: Lô: 37-1...42-6-1, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, H. Gò Dầu, Tây Ninh; mã số thuế: 3901064759.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10009750952/E31 ngày 12/08/2014 tại Chi cục HQ KCN Trảng Bàng - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sơn từ polyolefin dạng nhão. Thành phần chính gồm Polyolefin, chất màu Đồng Phthalocuanin, Titan dioxit trong dung môi hydrocacbon mạch thẳng, hàm lượng chất rắn sau sấy: 53.7%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: INK.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sơn từ polyolefin dạng nhão. Thành phần chính gồm Polyolefin, chất màu Đồng Phthalocuanin, Titan dioxit trong dung môi hydrocacbon mạch thẳng, hàm lượng chất rắn sau sấy: 53.7%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Global Fine Chemical (Shanghai) Co., Ltd., Trung Quốc.

thuộc nhóm 32.08 “Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này”, phân nhóm 3208.90 “- Loại khác”, mã số 3208.90.90 “- - Loại khác, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Trảng Bàng (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái