cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4508/TB-TCHQ ngày 18/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Các bon dạng bột (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4508/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 18-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 18-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4508/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích, thông tin bổ sung của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 107/TB-PTPL ngày 03/02/2015, công văn số 483/PTPL-NV ngày 11/05/2015, và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Các bon dạng bột (chất tăng các bon) (mục 11 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu/xuất khẩu: Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung; địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai; MST: 5300232681.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10014910254/A12 ngày 29/09/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Lào Cai - Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mẫu là than antraxit đã nhiệt luyện, đã nghiền vỡ. Theo kết quả giám định: các chỉ tiêu phân tích tương tự chỉ tiêu phân tích của mặt hàng than cốc được nhiệt luyện từ than đá.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Chất tăng các bon.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mẫu là than antraxit đã nhiệt luyện, đã nghiền vỡ. Theo kết quả giám định: các chỉ tiêu phân tích tương tự chỉ tiêu phân tích của mặt hàng than cốc được nhiệt luyện từ than đá.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 27.04 “Than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá”, mã số 2704.00.10 “- Than cốc và than nửa cốc luyện từ than đá” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục KTSTQ (Cục HQ tỉnh Lào Cai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái