cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 907/TCHQ-TXNK ngày 23/01/2014 Vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 907/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 23-01-2014
  • Ngày có hiệu lực: 23-01-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 907/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ.

Trả lời công văn số 63/HQCT-NV ngày 10/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ báo cáo vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b1 khoản 2 Điều 102 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì: Cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để cập nhật số lượng, theo dõi trừ lùi hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế vào bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người nộp thuế và ký xác nhận theo quy định, lưu 01 bản chụp Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu trừ lùi đã ghi rõ tên hàng số lượng, hàng hóa đã miễn thuế nhập khẩu cùng hồ sơ nhập khẩu.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ căn cứ quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký đơn vị tính của hàng hóa nhập khẩu tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế không thực hiện trừ lùi số lượng được thì đề nghị doanh nghiệp sửa Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại điểm b2 khoản 4 Điều 101 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân