cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4519/TB-TCHQ ngày 18/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Vonfram dùng trong công nghiệp luyện kim (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4519/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 18-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 18-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4519/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mc thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 468/TB-PTPL ngày 07/05/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Fero Vonfram (vonfram 68%), dùng trong công nghiệp luyện kim.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Thương mại và Nhân lực quốc tế Hoàng Anh Ka Long; Địa chỉ: số 461 Nguyễn Bỉnh Khiêm-Hải Yên-Móng Cái- Quảng Ninh; Mã số thuế: 5700513937

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10030718203/A11 ngày 13/2/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Chi Ma - Cục Hi quan tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Hợp kim fero-silic-vonfram

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Fero Vonfram (vonfram 68%), dùng trong công nghiệp luyện kim.

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Hợp kim fero-silic-vonfram.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin

Nhà sản xuất: Không có thông tin

thuộc nhóm 72.02 Hợp kim fero; mã số 7202.80.00Fero - vonfram và fero – silic – vonfram, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- CC HQ CK Chi Ma (Cục HQ tỉnh Lạng Sơn);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái