cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4514/TB-TCHQ ngày 18/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Fero vonfram dùng trong công nghiệp luyện kim (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4514/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 18-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 18-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4514/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 467/TB-PTPL ngày 7/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 PLTK: Fero vonfram (vonfram ≥ 68%) dùng trong công nghiệp luyện kim.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Thương mại và nhân lực quốc tế Hoàng Anh Ka Long; Địa chỉ: số 461, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; MST: 5700513937.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10035085540/A11 ngày 1/4/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Móng i - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hợp kim fero-silic-vonfram.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hợp kim fero-silic-vonfram.

thuộc nhóm 72.02 Hợp kim fero;số 7202.80.00 - Fero - vonfram và fero – silic - vonfram, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- CC HQ CK Móng Cái (Cục HQ Quảng Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- C.ty TNHH MTV TM và Nhân lực quốc tế Hoàng Anh Ka Long (Số 461, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tp. Móng Cái)

- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái