cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 438/BTC-TCHQ ngày 10/01/2014 Vướng mắc Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 438/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 10-01-2014
  • Ngày có hiệu lực: 10-01-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 438/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quá trình thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính nhận được phản ánh khó khăn, vướng mắc của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất khẩu trả lại cho khách hàng nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan quy định tại khoản 1 Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhưng đảm bảo công tác quản lý, giám sát của cơ quan Hải quan, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Đối với hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất khẩu trả lại đối tác nước ngoài, xuất khẩu sang nước thứ 3, xuất khẩu vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đó hoặc Chi cục Hải quan khác phù hợp, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu khác thì được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu đến cửa khẩu xuất; thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Về chính sách thuế:

Khi thực hiện xử lý các vấn đề liên quan đến hoàn thuế nhập khẩu hoặc không thu thuế xuất khẩu yêu cầu các đơn vị căn cứ quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 56, khoản 8 Điều 112, Điều 120, khoản 5 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC để thực hiện.

3. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với loại hàng hóa này đảm bảo việc xử lý các vấn đề về thủ tục hải quan và thuế đúng quy định của pháp luật.

Nhận được văn bản này yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện; trường hợp có vướng mắc phát sinh cần kịp thời báo cáo đề xuất gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ PC, Vụ CST-Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCHQ (45).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn