cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4413/TB-TCHQ ngày 14/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu Rượu vang đỏ (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4413/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 14-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 14-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4413/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm PTPL HH XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 600/TB-PTPLHCM ngày 26/3/2015, công văn số 216/PTPLHCM-NV ngày 06/5/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Rượu vang đỏ AMPHORA (2011 Amphora Shiraz Barossa Valley) - rượu đã đóng chai, có nồng độ cồn theo thể tích 15.5% (12 chai x 750ml/kiện), TC: 5232 chai (mục 1 Tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu: Công ty TNHH Thành Hương; Địa chỉ: Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600675338.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10019719195/A11 ngày 10/11/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Biên Hòa - Cục HQ tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Rượu vang, có nồng độ cồn ~ 12% theo thể tích. Đóng chai 750ml.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: 2011 Amphora Shiraz Barossa Valley

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rượu vang, có nồng độ cồn ~ 12% theo thể tích. Đóng chai 750ml.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 22.04: “Rượu vang làm từ nho tươi, kể cả rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09”, phân nhóm: “- Rượu vang khác; hèm nho đã pha cồn để ngăn ngừa hoặc cản sự lên men của rượu”, phân nhóm 2204.21: “- - Loại trong đồ đựng không quá 2 lít”, phân nhóm: “- - - Rượu vang”, mã số 2204.21.11: “- - - - Có nồng độ cồn tính theo thể tích không quá 15%” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa - Cục HQ tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái