cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 141/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2014 Vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 141/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 07-01-2014
  • Ngày có hiệu lực: 07-01-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp vướng mắc về thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với phương tiện quay vòng (kệ, giá, thùng, lọ,…) qui định tại khoản 3, Điều 54, Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

1) Về thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập đối với phương tiện quay vòng qui định tại khoản 3, Điều 54, Thông tư số 128/2013/TT-BTC thực hiện theo thỏa thuận của doanh nghiệp với bên đối tác và đăng ký với Hải quan cửa khẩu theo qui định tại khoản 2, Điều 13, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ.

2) Về chính sách thuế: thực hiện theo qui định tại Khoản 1, Điều 100, Thông tư số 128/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- UBND tỉnh Long An (thay trả lời cv số 4591/UBND-KT ngày 12/12/2013);
- Công ty Honda Việt Nam, đ/c: phường Phúc Thắng, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (thay trả lời cv số 558/2013/HVN/K ngày 06/11/2013, để thực hiện);
- Công ty Hyosung Việt Nam, đ/c: KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (thay trả lời cv số 1312091 ngày 09/12/2013, để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh