cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 272/BTC-TCHQ ngày 07/01/2014 Áp dụng bảo lãnh chung (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 272/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 07-01-2014
  • Ngày có hiệu lực: 07-01-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/BTC-TCHQ
V/v áp dụng bảo lãnh chung

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3602/HQHN-TXNK ngày 16/11/2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về vướng mắc áp dụng bảo lãnh chung theo Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013. Để việc thực hiện được thống nhất, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp thư bảo lãnh chung đủ điều kiện quy định tại Điều 19 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 và đã được cơ quan hải quan áp dụng bảo lãnh cho các tờ khai đăng ký trước ngày 01/07/2013 theo quy định tại Điều 19 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010, nhưng đến ngày 1/7/2013 (thời điểm Thông tư 128/2013/TT-BTC có hiệu lực) thư bảo lãnh chung đó vẫn còn trong thời gian có hiệu lực và người nộp thuế đề nghị được tiếp tục sử dụng thư bảo lãnh chung đó cho các tờ khai đăng ký từ ngày 01/07/2013 trở đi thì xử lý như sau:

- Trường hợp người nộp thuế đáp ứng điều kiện được bảo lãnh như quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì được tiếp tục sử dụng thư bảo lãnh chung đó cho đến khi hết hiệu lực, cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp làm lại thư bảo lãnh.

- Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện bảo lãnh theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì thư bảo lãnh chung đó không được tiếp tục áp dụng.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo thống nhất thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (thay trả lời công văn số 3602/TCHQ-TXNK ngày 16/11/2013);
- Lưu: VT, TCHQ (42).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn