cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 176/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2014 Vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 176/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 07-01-2014
  • Ngày có hiệu lực: 07-01-2014
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2332/HQĐNa-TXNK ngày 13/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo vướng mắc thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là Thông tư 128), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời gian sử dụng kết quả phân tích, phân loại (điểm 3 mục I)

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Thông tư 128 để thực hiện, theo đó, kết quả phân tích, phân loại hàng hóa nhập khẩu được áp dụng cho các lô hàng của chính loại hàng đó, do doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu sau đó tại cùng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, không giới hạn về thời gian áp dụng.

2. Về dữ liệu tra cứu cơ sở sản xuất của doanh nghiệp (điểm 4 mục I)

Hiện Tổng cục Hải quan đang hoàn chỉnh hệ thống phần mềm quản lý rủi ro, trong đó có xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc tra cứu tình trạng cơ sở sản xuất của doanh nghiệp làm cơ sở áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày. Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và sẽ có hướng dẫn cụ thể khi đưa hệ thống này vào sử dụng.

3. Về việc nộp bản chính bảng thông báo định mức trong hồ sơ hoàn thuế đối với hàng nhập SXXK (Điểm 5 mục II)

Theo qui định tại Điều 37 Thông tư số 128 thì khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp nộp định mức (bản chính) nguyên liệu chính cho cơ quan Hải quan để lưu theo qui định; khi làm thủ tục quyết toán nguyên vật liệu thì thông báo tất cả định mức phụ liệu còn lại cho cơ quan Hải quan. Theo qui định tại Điều 27 Thông tư số 196 thì doanh nghiệp thực hiện truyền qua cơ sở dữ liệu điện tử bảng định mức theo các tiêu chí và định dạng qui định và gửi đến cơ quan hải quan. Như vậy, đối với cả thủ tục hải quan điện tử và truyền thống thì bản định mức chính đã có trong hồ sơ hải quan hoặc trên hệ thống dữ liệu điện tử.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai trong việc sử dụng 01 bản sao Bảng thông báo định mức trong hồ sơ hoàn thuế tại Điều 117 Thông tư số 128.

4. Về việc đóng dấu trên tờ khai hải quan bản gốc người khai hải quan lưu (điểm 7 mục II)

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng nai thực hiện đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 Thông tư số 128/2013/TT-BTC để đảm bảo yêu cầu quản lý thuế.

5. Về lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa XNK (điểm 9 mục II)

Tùy từng điều kiện, tổ chức của từng địa phương, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố ban hành quy trình thực hiện để đảm bảo yêu cầu về thời gian thông quan hàng hóa, đúng quy định của pháp luật.

6. Về thời hạn nộp bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế (điểm 10 mục II)

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và sẽ nghiên cứu sửa đổi khoản 2 Điều 127 Thông tư 128 trong thời gian tới. Trước mắt, đề nghị đơn vị căn cứ quy định tại điểm a.5 khoản 2 Điều 127 để xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn, không thu quá thời hạn quy định.

7. Đối với các nội dung vướng mắc khác tại công văn số 2332/HQĐNa-TXNK ngày 13/11/2013 nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có trả lời tại công văn số 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ công văn trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK, Ban QLRR (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh