cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Thông báo số 4420/TB-TCHQ ngày 14/05/2015 Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Tấm simili (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 4420/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Ngày ban hành: 14-05-2015
  • Ngày có hiệu lực: 14-05-2015
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4420/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 920/TB-PTPLHCM ngày 06/05/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Tấm simili, CL1024, size (12”x12” dày 1.2mm), hàng mới 100% (Mục 1).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Gia Tài Huỳnh; địa chỉ: 89/7M Ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, Hocmon, TP. Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0311869811.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10034269616/A11 ngày 25/03/2015 tại Chi cục HQCK cảng Sài Gòn KVI (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tấm trải sàn từ polymer vinyl clorua, đã in hoa văn một mặt, không tự dính, dạng tấm rời để ghép, kích thước 31cm x 31cm, dày 0.1cm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tấm trải sàn từ polymer vinyl clorua, đã in hoa văn một mặt, không tự dính, dạng tấm rời để ghép, kích thước 31cm x 31cm, dày 0.1cm.

thuộc nhóm 39.18 “Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộc hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này”, phân nhóm 3918.10 “- Từ polyme vinyl colorua”, phân nhóm “- - Tấm trải sàn”, mã số 3918.10.11 “- - - Dạng tấm rời để ghép” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQCK cảng Sài Gòn KVI (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Gia Tài Huỳnh (89/7M Ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, Hocmon, TP. Hồ Chí Minh)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái