cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 18239/BTC-TCHQ ngày 31/12/2013 Bỏ lưu sơ đồ thiết kế mẫu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất, sơ đồ giác mẫu hoặc mẫu rập (đối với dệt may, da giày) đối với hàng NSXXK tại cơ quan hải quan theo qui định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 18239/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 31-12-2013
  • Ngày có hiệu lực: 31-12-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18239/BTC-TCHQ
V/v bỏ lưu sơ đồ thiết kế mẫu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất, sơ đồ giác mẫu hoặc mẫu rập (đối với dệt may, da giày) đối với hàng NSXXK tại cơ quan hải quan theo qui định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 02/12/2013, Bộ Tài chính công văn số 16646/BTC-TCHQ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bỏ lưu sơ đồ thiết kế mẫu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất, sơ đồ giác mẫu hoặc mẫu rập (đối với dệt may, da giày) đối với loại hình gia công, SXXK tại cơ quan hải quan; giao doanh nghiệp chịu trách nhiệm lưu và xuất trình khi cơ quan hải quan có yêu cầu.

Ngày 11/12/2013, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10500/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý kiến nghị của Bộ Tài chính tại công văn dẫn trên.

Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn việc lưu sơ đồ thiết kế mẫu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất (nếu có), sơ đồ giác mẫu hoặc mẫu rập (đối với dệt may, da giày) đối với loại nhập SXXK qui định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư số 128/2013/TT-BTC như sau:

1- Khi thực hiện thông báo định mức, doanh nghiệp không phải nộp cho cơ quan hải quan sơ đồ thiết kế mẫu sản phẩm hoặc quy trình sản xuất (nếu có), sơ đồ giác mẫu hoặc mẫu rập (đối với dệt may, da giày) để lưu tại cơ quan hải quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm lưu tại doanh nghiệp, thời gian lưu theo quy định của Luật Hải quan.

2- Xuất trình khi cơ quan hải quan có yêu cầu: khi kiểm tra định mức; khi điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm…

Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố niêm yết công khai để doanh nghiệp biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ PC, Vụ CST - Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCHQ (45)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn